Non-discrimination Statements

Non-discrimination Statements

In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions participating in or administering USDA programs are prohibited from discriminating based on race, color, national origin, sex, disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any program or activity conducted or funded by USDA.  

Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (e.g. Braille, large print, audiotape, American Sign Language, etc.), should contact the Agency (State or local) where they applied for benefits.  Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339.  Additionally, program information may be made available in languages other than English.

To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) found online and at any USDA office, or write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in the form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992.

Submit your completed form or letter to USDA by: 

(1)        mail: U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

(2)        fax: (202) 690-7442; or 

(3)        email: [email protected].

This institution is an equal opportunity provider.De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. 

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: 

(1)        correo: U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

(2)        fax: (202) 690-7442; o 

(3)        correo electrónico: [email protected].Raws li Tsoomfwv txoj cai lij choj teev cov cai uas txhua tug tib neeg muaj thiab cov cai tswjfwm thiab kav cov cai txhua tug tib neeg muaj ntawm Tsoomfwv Meskas Qhov Chaw Tuav Dej Num Rau Phab Kev Ua Liaj Ua Teb Tu Tsiaj Yug Txhuv  (USDA) , lub chaw tuav dej num USDA, nws cov chaws dhia dej num, chaw ua hauj lwm, thiab cov neeg ua hauj lwm, thiab cov tuam txhab uas koom nrog lossis dhia dej num rau USDA cov kev pabcuam raug txwv kom tsis pub muaj kev ntxub ntxaug txog ib tug neeg los ntawm saib nws yog haiv neeg dab tsi, neeg ngaij tawv dab tsi, muaj keeb kwm los  lub tebchaws twg los, txivneej lossis yog pojniam, neeg xiam oob qhab, muaj hnub nyoog laus lossis hluas, lossis kev ua pauj lossis ua pauj rov qab vim nws tau koom kev tiv thaiv cov cai txhua tug tib neeg yuav tsum muaj nyob hauv ib qho kev pabcuam twg lossis ib qho dej num uas ua tiav lossis tau txais nyiaj txiag txhawb los ntawm USDA los.   
Cov neeg xiam oob qhab uas lawv yuav tsum muaj lwm txoj hauv kev los sib txuas lus txog txoj kev pabcuam no (xws li Cov Ntawv Rau Cov Neeg Dig Muag, cov ntawv uas luam kom cov tsiaj ntawv loj pom tseeb, cov kaw suab lus, Lus Piav Tes Meskas, thiab lwm yam) yuav tsum hu xovtooj rau Lub Chaw Dhia Dej Num (hauv Lub Xeev lossis hauv ib cheeb tsam) uas lawv mus sau npe thov tej txiaj ntsig kev pab.  Cov neeg lag ntseg, hnov lus tsis zoo lossis hais lus tsis taus,  hu xovtooj mus rau lub chaw USDA siv qhov kev hu xovtooj hu ua  Federal Relay Service ntawm (800) 877-8339.  Tsis tas li no xwb, tej zaum cov ntaub ntawv no tseem muaj sau ua lwm hom lus uas tsis yog lus Askiv thiab.
Yog xav tso ntawv tsis txaus siab txog kev ntxub ntxaug hauv txoj kev pabcuam no, muab Daim Ntawv Sau Npe Tsis Txaus Siab Txog Kev Ntxub Ntxaug ntawm lub chaw USDA ua kom tiav, (AD-3027) rau hauv online ntawm: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, thiab xa coj mus rau ib lub chaw dhia dej num USDA twg los tau, lossis sau ib tsab ntawv mus rau  lub chaw USDA thiab sau rau hauv tsab ntawv qhia txhua nqais lus uas tau thov nyob hauv daim ntawv sau npe tsis txaus siab. Yog xav thov ib daim ntawv theej ntawm daim ntawv sau npe tsis txaus siab, hu rau (866) 632-9992. Xa koj daim ntawv ua tiav lossis tsab ntawv mus rau USDA raws li:  
(1)        xa hauv tsev xa ntawv: U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

(2)        xa hauv fax (202) 690-7442; lossis 

(3)        xa hauv email:  [email protected].

Lub chaw haujlwm no yog ib lub chaw muaj cib fim sib luag rau txhua tug neeg.